Program sdružení


Představujeme Vám hlavní body našeho programu, který bychom velice rádi s Vaší podporou realizovali.

Syrovice hospodárné | představuje Zdeněk Joukl
 • Efektivní zadávání veřejných zakázek
  • Na stránkách obce zveřejnit veškeré informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených zakázkách ve smyslu soutěžených cen, navýšení vícepracemi, základních podmínek smlouvy s termíny.
 • Maximální čerpání dotačních prostředků
  • Zřídit komisi, která se bude zabývat vyhledáváním dotací a zajistí např. využívání dotací z Jihomoravského kraje a jiných titulů
 • Transparentní finanční toky v obci
  • Vytvoření a na stránkách obce udržovat fungující a přehledný registr smluv uzavřených obcí a registr nemovitých věcí vlastněných obcí
 • Strategické, časové investiční plánování
  • Plánování a dodržování časových horizontů investičních plánů tak, aby nedocházelo v některých letech nulovému plnění (občané trpí absencí investicí) a těsně před volbami vzniká chaotická snaha proinvestovat co nejvíce prostředků bez ohledu na dopady.
Syrovice spolupracující | představuje Pavel Zahradník
 • Poznej svého zastupitele
  • Obec má svoje okrsky, které vede konkrétní místní zastupitel a v jehož kruhu se sdružují místní aktivní občané, kteří komunikují své potřeby. Prostřednictvím svého zastupitele je poté přenášejí do obecního zastupitelstva, kompetentních komisí a opačně
 • Vytvoření komisí pro správu obce ze zástupců veřejnosti a zastupitelů
  • Je zde mnoho erudovaných a zkušených lidí, spolupracujme s nimi, vytvářejme specializované komise pod vedením zastupitele, které rozhodují provozní věci a zastupitelům předkládají k rozhodování zásadní záležitosti
 • Aktivní spolupráce s okolními obcemi a partnery
  • Spojme se, spolupracujme a prosaďme více
Syrovice se službami | představuje Martina Blahová
 • Dostupnost služeb v oblasti medicíny a nových sociálních služeb zejména pro seniory
  • Chráněné bydlení pro seniory v majetku obce nebo hledání investora, který umožní výkon sociálních služeb
  • Pečovatelská služba
  • Praktický, zubní a dětský lékař
  • Poskytování právní pomoci (vyplňování formulářů apod.) občanům obce zdarma
  • Senior bus
  • Pobídky pro školní jídelnu za nabídku kvalitní sociální stravy pro důchodce a místní občany
  • Zachování podpory na léky
 • Zachování a zkvalitnění stávajících služeb podporou místních obchodníků
  • Podpora nákupu služeb a zboží od místních obchodníků zvyšuje příjem do obecní kasy a prohlubuje sounáležitost (potraviny, průmyslové zboží, cukrárna atd..)
  • Optimalizace otevírací doby pošty
 • Podpora místních podnikatelů a řemeslníků
  • Podpora místních podnikatelů (např. interaktivní seznamy, mediální plochy, směrové cedule atd.)
  • Automatické výzvy transparentního zadávání podlimitních zakázek a komunikace subdodávek pro místní firmy u zakázek vyššího rozsahu
Syrovice živé | představuje Pavlína Jouklová
 • Podpora spolkového života v obci
  • Automatické právo sídla pro jakýkoliv místní spolek na adrese OÚ
  • Podpora zajištění působiště pro spolky (klubovny, divadelní a sportovní sály atd.)
  • Podpora v zajišťování specialistů k čerpání dotačních programů pro spolky (např. rybáři – revitalizace rybníka)
 • Mezigenerační provázanost
  • Pro společnost je prospěšné a žádoucí vytvářet mezigenerační vazby, které ji tmelí. Je velmi zajímavé sledovat, jak senioři předávají dětem ve škole či školce informace např. formou besedy, které si pak děti na celý život zapamatují
Syrovice kulturní | představuje Luboš Klíčník
 • Podpora kulturních a společenských akcí
  • Kulturní komise (KuK) je jedna z řádných komisí zastupitelstva, které předsedá zvolený zastupitel. Komise zahrnuje zástupce všech spolků obce. Jde o komisi pouze zastřešující a tmelící spolky, nikoliv jim konkurující. Koordinuje rozdělovník (kulturní kalendář) pořádaných akcí tak, aby se akce nepřekrývaly, ale navazovaly. Jednou z hlavních činností KuK je vyhledávání a nabízení finančních pobídek pro zapojení členských základen spolků v činnostech potřebných pro rozvoj obce a podporovat je v pořádání: výstav, přednášek, divadel, koncertů, živé knihovny, ochotnických představení, plesů, filmových promítání
 • Posilování vtahu ke svému bydlišti
  • Úzká spolupráce mezi syrovickou farností a obcí v zachování a posilování křesťanských tradic našich zeměpisných šířek
  • Udržování významných křesťanských svátků a lidových obyčejů (např. Masopust, Velikonoce, Hody, Dušičky, Advent, Mikuláš, Vánoce atd.)
  • prohlubování povědomí o historii obce a jejím okolí, prohlubování sounáležitosti s obcí posilováním hrdosti na své bydliště
Syrovice sportovní | představuje Oto Suchánek
 • Rozvoj sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie
  • Úspěšně fungující Sokol Syrovice a cvičení hasičů a křesťanské mládeže ve vzájemné historické spolupráci
 • Budování dětských hřišť (financováno obcí) za spolupráce obyvatel oblastí a podpora nových sportů
  • Je dokázané, že aktivita vyvíjená samotnými rodiči zabezpečí jiný přístup a kontrolu
  • Podpora nových sportů a kroužků s cílem vést děti ke sportu a udržovat je u něj v místě bydliště
 • Podpora výstavby nové sokolovny s širokým využitím ostatními spolky a občany
  • Vytvoření prostředí pro ekonomický výkon stavební realizace vlastníkem a pobídek pro využití ostatními spolky a občany k sportovnímu a kulturnímu vyžití
Syrovice dopravní | představuje Honza Hrazdil
 • Rozšíření autobusové dopravy o spoje a zastávky
  • Zasazení se o zařazení zastávek v Syrovicích do linky 105 Mikulov – ÚAN Zvonařka (odklon z trasy Sobotovice – Stará pošta přes Syrovice). Výsledkem bude zkrácení doby jízdy na Hlavní nádraží o cca 5 min a po přesunu tramvaje č.12 na ulici Plotní dojde k další časové úspoře a odpadne jeden přestup
 • Revize dopravního značení
  • Komplexní revize dopravního značení v obci včetně řešení parkovacích míst a průjezdu v obytných zónách
 • Dokončení komplexní modernizace zahájených komunikací v obci (Pastvisko, U Školy, U Obecního úřadu)
  • Ekonomické dokončení zahájených realizací modernizace komunikací pouze na základě zjednodušeného projektu pro stavební povolení – provedeme revizi a zakomponujeme všechny pochopitelné potřeby dotčených občanů
 • Realizace komplexní modernizace a oprava zbylých komunikací v obci (Za Lihovarem, Bratčická, Márovna, Za Sokolovnou, V Koutě, Ke Kostelu, Brněnka)
  • Vypracování projektové dokumentace v optimálním rozsahu pro realizaci stavby za asistence občanů a realizace modernizace
 • Řešení ostatních dopravních staveb v obci (chodníky, parkovací stání, krajská komunikace)
  • Komplexní návrh a vybudování samostatných chodníků z nových oblastí do centra obce
  • Pokusit se vyjednat zúžení vjezdů do obce a přechodů pomocí ostrůvků, osvětlení a jiných bezpečnostních prvků (viz. Vojkovice). Zasazovat se o komplexní modernizaci průtahů obcí (viz. Moutnice).
 • Včasná a řádná zimní údržba komunikací
  • Zachování spolupráce s místními zemědělci v zimní údržbě místních komunikací pluhováním, případně posypem
  • Revize a vybavení obce kvalitní pluhovací a zametací technikou chodníků
Syrovice vzdělané | představuje Tomáš Malina
 • Dostatek míst v mateřské školce a škole, kvalitní personální obsazení
  • Ve spolupráci se školou vyvíjet mimořádnou snahu a zastavit zvýšenou fluktuaci a udržet na pozicích stávající kvalitní pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a mateřské školky
  • V době nynější personální nouze vytvořit prostředí a pobídky k oslovení nových učitelů a pracovníku pro školu (např. prostřednictvím nabídnutí dostupného bydlení z bytového fondu obce nebo odpuštění připojovacího poplatku na sítě při zájmu o vlastní výstavbu)
  • V rámci vládních záměrů sledovat a využívat pobídky k zajištění příjmu dětí do školky od dvou let a vytvářet tak pracovní sílu chybějící na trhu práce a současně řešit kapacitu školky
 • Modernizovat hřiště mateřské školky a vybudovat venkovní sociální zařízení
  • absence venkovního sociálního zařízení omezuje v době personální nouze odpolední pobyt dětí na zahradě
 • Rozšíření kapacit prvního stupně ZŠ o třídy, učebny a sociální zařízení a pasportizace k rozšíření o druhý stupeň
  • Pokračování v chvályhodné úvaze stávajícího zastupitelstva a rychlého řešení ve smyslu rozšíření školy, které ale mělo přijít o několik let dříve
  • Zavést jednání a provést studii k záměru zřízení druhého stupně místní školy (viz. Želešice 1684 obyvatel) a s tím související přístavbu školy se sportovištěm
 • Dostatek míst ve školní družině a kvalitní nabídka zájmové činnosti i pro starší děti
  • Kroužky ve spolupráci se spolky (např. myslivci, rybáři, sokoli, hasiči, Štěstí, Vitoušek aj.)
 • Příspěvky pro děti na kulturní a sportovní akce pořádané školou nebo spolky
  • Lyžařské, plavecké kurzy, škola a školka v přírodě, příměstské tábory, poznávací řemeslné a hospodářské výlety atd.
Syrovice bezpečné | představuje Lada Jurková
 • Neprodlené řešení a operativní budování bezpečných tras pro pěší (děti do školy, školky a k autobusovým zastávkám)
  • Bezpečnou průchodnost obcí považujeme za prioritu a nelze čekat na vypracování studií, projektů a vyhlášení titulů
 • Úprava radarového systému s napojením na semafory
  • efektivní zpomalení s aktivním zádržným systémem podepřeno finální sankcí při vědomém porušení
 • Řešení bezpečnosti občanů (program „poznej svého policistu“)
  • Udržení stávajícího smluvního vztahu s Městskou policií Židlochovice se snahou vytvoření prostředí pro výhledové umístění služebny
  • Jednání se správou průmyslové zóny o pohybu vozidel a pracovníků včetně jejich ubytování ve smyslu bezpečnosti občanů
Syrovice budoucnosti | představuje Honza Prokeš
 • Zpracování strategického plánu rozvoje obce
  • Do konce roku 2018 zpracujeme plán toho co, obec potřebuje, do kdy to musí být, z jakých zdrojů to lze financovat a kde je to možné realizovat.
  • Pojmenování nových okrsků a následně ulic v obci
 • Drobné úpravy územního plánu při zachování stávajícího rámce
  • Optimalizace potřeb obce v občanské vybavenosti a jejich logické umístění – vytvoření srdce obce (náves) pomocí umělecky ztvárněných veřejných staveb respektujících vesnický ráz obce, ale zajišťující jistou nadčasovost a výjimečnost. Vyhlásit výběrové řízení na obecního urbanistu a architekta.
  • V rámci stávajícího územního plánu komunikovat zóny bydlení pouze se zaměřením na potřeby zajištění místních obyvatel (naše děti) z důvodu jejich udržení v obci v dospělosti a potřeby obce pro vytváření např. pobídek v zaměstnanosti pro učitele, lékaře atd. Obecně upřednostňovat tzv. vídeňský model, tj. spolupracovat s developerem výměnou za část nemovitostí, které vybuduje. Vytvořit tak bytový fond obce pro zmiňované sociální potřeby a pobídkové možnosti obce.
  • Upravit paralyzující omezení ve smyslu podílu zastavěnosti, výškové hladiny a velikosti parcel ve stávajících obytných zónách
  • Zachovat omezení budování průmyslových zón v katastru obce, které zatěžují životní prostředí, zdraví a bezpečnost občanů.
 • Zpřístupnit lesopark u rybníka a vybudovat obecní sad a komunitní zahrady udržované obcí
  • V rámci péče o rozvoj zeleně budou sloužit zejména pro výuku prvouky a formování vztahu k zahradě na základní škole, výpěstky spotřebovávat ve školní jídelně
 • Péče o rozvoj zeleně, dokončení biokoridorů, tlumící zeleně a biocentra
  • Zavedení jednání s vlastníky a pokus o záchranu funkčního systému tlumící zeleně okolo Syrovic smysluplným zavedením do biocentra, které bylo možné realizovat 100% (posléze 90%) státem dotovaného projektu
 • Péče o udržitelnost vodních zdrojů a životní prostředí
  • Zaměření se na stavby zpomalující odtok vody a zadržujících vodu v krajině (suché nádrže, revitalizace stávajícího rybníka a stavba nového….) pro udržitelnost podzemních vod
  • Zasazení se o pravidelné čištění koryta a břehů říčky Syrůvky
  • Vypracování a finanční podpora systému třídění domácího odpadu
Syrovice komunikující | představuje Marie Škrdlová
 • Otevřená komunikace s občany
  • Aktivní role představitelů obce a ne opačně
  • Snadný přístup k informacím – vytvoření „infokanálu“ obce nebo zřízení obecních sociálních sítí nebo sms/mms systému nebo jiných informačních kanálů
  • Veřejná WIFI v dosahu obecních budov (zastávky atd..)
  • Vytvoření informačního systému pro občany a přístupu do něj na základě parcelního čísla a majitele nemovitosti (vodné, poplatky, smlouvy s jednotlivými domy, školka, spolky atd.)
  • Rozšíření úředních hodin pro veřejnost, řešení potřeb občanů i mimo úřední hodiny, tedy v době přítomnosti personálu obecního úřadu